Organisatieadvies

Meestal staat bij beginnende samenwerking tussen organisaties weinig klaar van wat nodig is om écht samen aan de slag te kunnen (bijv. doelen, werkstructuren, werkrelaties, leiderschap etc.). Dat geldt ook als het samenwerken vast is komen te zitten en de steun van wie eerder nog wél meedeed niet meer vanzelfsprekend is. AO is gespecialiseerd in dit soort situaties, waarin kansen, goede ideeën en bedoelingen belangrijk zijn. Situaties waarin tegelijk risico’s, belangen, ingewikkeldheid van de opgave en onvoldoende vertrouwen in elkaars bijdrage belemmerend zijn voor hen die de verwachtingen moeten waarmaken.

Ons uitgangspunt daarbij is dat een adviseur alleen kan helpen als hij het werkveld kent en zelf in de nieuwe werkpraktijk actief mee ‘sleutelt’ aan structuren en relaties voor samenwerking. We doen dit op ‘actuele’ terreinen van samenwerking zoals:

 • ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling en gebiedsgericht beleid;
 • zorginnovatie en R&D samenwerking ;
 • gemeentelijk beleid en samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn;
 • nieuwkomeronderwijs en andere samenwerkingsthema’s rond de school.

Adviesbenadering

AO werkt vanuit het gedachtegoed van Organisatieontwikkeling. Dit betekent bijzondere aandacht voor de relationele dynamiek van het samenwerken. Een dynamiek die tussen organisaties anders is dan binnen organisaties. Kernelementen zijn:

 • het persoonlijk leren en functioneren in het ‘grenswerk’ tussen organisaties: het ondersteunen van individuele kwaliteiten die daarbij het verschil kunnen maken;
 • de invloed van diverse machtsposities en de onmogelijkheid om vanuit één opvatting tot ‘regie’ te komen;
 • het ontstaan en verdwijnen van professionele en organisatorische zelfbeelden en identiteiten;
 • de relationele dynamiek van samenwerking tussen groepen en conflicten rond de gezamenlijke taak of de onderlinge (persoonlijke) verhoudingen.

Adviesrollen

Onze bijdrage wordt afgestemd op de context van samenwerking en de behoefte. AO kan adviseren, coachen of begeleiden. Ook zijn wij als initiators van samenwerking in verschillende werkvelden actief. Ons werk is daarbij gericht op versterking van (de combinatie van):

 • de individuen: regisseurs, projectleiders, kwartiermaker, initiatiefnemers e.a.
 • de kleine (taak-)groepen: multidisciplinaire teams, wijkteams, keten-overleggen, projectteams, overlegtafels, beleidsparticipatie, e.a.
 • de grote samenwerkingsverbanden: (bestuurlijke) regio’s, branche- en beroepsorganisaties, ondernemersverenigingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, R&D consortia.