Organisatieadvies

Uitgangspunt in ons advieswerk is dat een adviseur die ‘tussen organisaties opereert’ alleen kan helpen als hij het werkveld kent en zelf actief mee ‘sleutelt’ aan structuren en relaties voor de samenwerking. We werken op de volgende terreinen:

 • ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling en gebiedsgericht beleid;
 • zorginnovatie en R&D;
 • gemeentelijk Sociaal Beleid en samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn;
 • onderwijs aan nieuwkomers en andere samenwerkingsthema’s rond scholen.

Organisatieontwikkeling

AO werkt vanuit het gedachtegoed van Organisatieontwikkeling. Ons advieswerk wordt daarom gekenmerkt door aandacht voor de relationele dynamiek van samenwerking. Elementen daarin zijn:

 • persoonlijk functioneren in het ‘grenswerk’ tussen organisaties: ondersteunen van individuele kwaliteiten en ontwikkeling;
 • werken vanuit een meervoudigheid van machtsposities en – daarmee – de onmogelijkheid om vanuit één opvatting tot ‘regie’ te komen;
 • het ontstaan, in beweging komen en verdwijnen van professionele en organisatorische identiteiten;
 • de invloed van groeps- en intergroepsprocessen bij het vervullen van gezamenlijke taken.

Organisatieontwikkeling betekent ook respect voor vakmanschap en praktijkkennis op de werkvloer. AO organiseert het samenwerken tussen organisaties daarom graag ‘vanuit de praktijk’. 

Adviesrollen

Onze bijdrage moet passen bij wat een situatie vraagt. AO kan adviseren, coachen of begeleiden. Ook zijn wij als initiators actief. Ons werk is daarbij gericht op versterking van:

 • individuen: regisseurs, projectleiders, kwartiermaker, initiatiefnemers e.a.
 • kleine (taak-)groepen: multidisciplinaire teams, wijkteams, ketenoverleggen, projectteams, overlegtafels, beleidsparticipatie, e.a.
 • grotere samenwerkingsverbanden: (bestuurlijke) regio’s, branche- en beroepsorganisaties, ondernemersverenigingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, R&D consortia.