Praktijkkringen

Een praktijkkring (community of practice) lijkt op een intervisiegroep: beurtelings wordt stilgestaan bij de praktijkpuzzle van een deelnemer. Het gesprek nodigt uit tot reflectie en het inbrengen van ervaring, er begint een ‘collegiale zoektocht’ hoe het vraagstuk kan worden opgelost. De groep ondersteunt op die manier een leerproces bij elke deelnemer.

praktijkkring en interorganiseren

Het bijzondere aan een praktijkkring is dat het de deelnemers om méér gaat dan ‘samen leren’: ze willen hun werkpraktijk verbeteren. Wanneer dat een werkpraktijk betreft die méér organisaties aangaat – een zorgadviesteam, bijvoorbeeld, een woonzorgberaad of interdisciplinar wijkteam – dan kan zo’n praktijkkring niet alleen leiden tot verbeteringen in ieders werk van alledag, maar kunnen ook nieuwe samenwerkingsvormen worden bedacht, vernieuwingen in randvoorwaarden of de aanpak van een ‘belendend vraagstuk’ dat eerst dient te worden opgelost.

In een praktijkkring komt zulke vernieuwingskennis nooit als een ‘ontwerp’ naar voren. Het gaat om een ontdekking waarbij stilzwijgende lokale kennis (tacit local knowledge) vanuit gedeelde interesse wordt ontgonnen. De werkwijze van een praktijkkring past daarom bij uitstek bij ‘veranderingen in het tussengebied’, die niet vanuit een centraal ontwerp, maar op basis van de kennis van betrokkenen moeten ontstaan.
AO werkt met praktijkkringen in situaties waar veel tacid knowledge meespeelt in de organisatie-overstijgende werkuitvoering rond een vraagstuk. Of waar sprake is van nog niet op hun effect begrepen doorwerkingen van nieuw en actueel beleid. Formele kennis- en evaluatie­systemen helpen in zulke situaties niet, want lopen achter de feiten aan. Een praktijkkring levert in zo’n ongewisse situatie hands on inzicht in ‘wat te doen staat’. We hebben op diverse werkterreinen praktijkkringen georganiseerd:
– gemeentelijk plattelandsbeleid
– landschapskwaliteit in het Groene Hart
– forensische psychiatrie in Roemenië
– onderwijs aan vluchtelingenkinderen

deelnemers, convenors en sponsoren

Voor een succesvolle praktijkkring zijn niet alleen geïnteresseerde deelnemers nodig, maar ook een of enkele convenors (= gezaghebbende beroepsgenoten, die zelf aan de praktijkkring meedoen en anderen ‘..erbij halen’) en sponsoren (sleutelfiguren, dankzij wie waar nodig ‘…deuren open gaan’).

AO helpt bij het organiseren en begeleiden van een praktijkkring. We kunnen dat doen als ‘trekker’ van het proces, maar ook als coach en praatpaal van een begeleider, sponsor of convenor.