Organisatieadvies

 

In het ‘leiderschap-vacuüm’ tussen organisaties zijn goede ideeën en bedoelingen talrijker dan goede ondersteuning voor hen die het moeten doen. Meestal staat er bij beginnende samenwerking tussen organisaties weinig klaar van wat nodig is om écht samen aan de slag te kunnen.

AO ondersteunt daarom beginnende samenwerkingsverbanden met: richting te bepalen, taken te verdelen, betrokkenheid te vergroten en hulpbronnen te verwerven bij de ‘achterbannen’. Ook werken wij mee aan zelforganisatie van (lokale) groepen burgers, ondernemers, etc. die het ‘samenspel van instanties’ nodig hebben om goed voor hun eigen belang te kunnen zorgen.

Meer-partijen thema’s

  • Gebiedsontwikkeling & ruimtelijke ordening
  • Lokale samenwerking Wonen, Zorg en Welzijn
  • Zorgketens en -netwerken
  • Onderwijs & Jeugdzorg
  • Economie & innovatie
  • Internationale samenwerking

Adviesbenadering
AO werkt vanuit de traditie van Organisatieontwikkeling. Dit betekent dat wij naast de inhoud en structuren van samenwerking vooral aandacht hebben voor:
a) het persoonlijk functioneren van wie meedoet aan het ‘grenswerk’ van organisaties: het belang van persoonlijke rolvervulling in het organisatorische ‘lege land’. AO richt zich op individuele kwaliteiten die het verschil kunnen maken bij het welslagen of mislukken van samenwerking, de vaardigheden en competenties die daarbij nodig zijn en het ontwikkelen van ‘alliantievaardigheid’..
b) het belang van identiteit en betekenisgeving in dit inter-organisationele veld en dus het gegeven dat het vaak – ondanks goede bedoelingen – onmogelijk is om vanuit één opvatting tot ‘regie’ te komen. AO richt zich op de kansen om in samenwerkingsprocessen te interveniëren juist vanuit de beperkte armslag die elke ‘grenswerker’ uiteindelijk heeft.
c) de sociale en psychologische dynamiek van (inter)groepsprocessen ‘onder’ het samenwerken van alledag. De invloed die dat heeft op ‘…wat kan en wat niet kan’ en het gegeven dat die ‘onderstroom’ hier meestal sterker speelt dan binnen organisaties. AO helpt te voldoen aan de extra eisen die dit met zich meebrengt voor wie effectief en op ‘volwassen’ wijze in dit samenspel wil participeren.

Adviesrollen
Onze bijdrage aan de ontwikkeling van samenwerking wordt vooraf precies bepaald. De adviesrol kan dus meer leidend, adviserend of coachend zijn en gericht op individuen, kleine groepen (teams) of grotere gehelen (organisaties, sectoren, regio’s). Ons professionele perspectief (organisatieontwikkeling) garandeert aandacht voor leiderschap, persoonlijk functioneren en het doorbreken van improductieve patronen in sociale systemen. AO werkt als adviseur aan dit samenspel van organisaties. Daarnaast zijn wij opleiders op dit terrein en werken we als coach of schaduw-adviseur voor wie vanuit zijn functie het grenswerk met omringende organisaties vorm moet geven.