CoLAB – gaming for collaboration

CoLAB gaming for collaboration

Veel samenwerking tussen organisaties in lokale ‘taakgroepen en teams. Divers samengesteld uit verschillende organisaties en disciplines. Telkens is de vraag: ontstaat een ‘effectieve taakgroep’ die (gedeelde?) ambities waar kan maken… of toch niet. De startsituatie is vaak niet gunstig: zowel inhoud van de taak, de samenwerkingsrelaties als de werkwijze moeten nog (én tegelijk!) worden ontwikkeld. Hoge verwachtingen gaan niet gepaard met een stevige uitgangspositie. In AO’s samenwerkingslaboratorium CoLAB wordt ‘gespeeld’ met beginnende samenwerking. We ‘simuleren’ de ‘macht van deze situatie’ en daar goed mee om te gaan.

Samenwerking in groepen gaat natuurlijk ook over de taakverdeling, de coördinatie en de procedurele aspecten van de samenwerking. Wie doet wat en hoe stemmen we dat af? Minder aandacht krijgt de vraag of ook aan de sociaal-psychologische voorwaarden voor coöperatie (‘collaboration’) wordt voldaan. Dit is een aspect dat meestal in vakopleidingen ontbreekt. Interorganisationele ‘taakgroepen’ hebben een eigenaardig karakter dat afwijkt van groepen binnen organisaties. Het werken in dit soort interorganisatie-groepen stelt dan ook hoge(re) eisen aan het kunnen omgaan met onzekerheid en ambivalentie.

De simulatiespellen in het CoLAB  hebben ‘real-life’ meer-partijen samenwerking als onderwerp. Altijd gaat het om (potentieel) conflicterende belangen die ‘aan tafel’ óf productief worden in een constructief taakconflict of tot een destructief relationeel conflict leiden. De ‘spellen’ zijn zo ontworpen dat het niet vanzelf goed gaat. Door de spelers moet tegelijk op zowel taak, inhoud als procedure  worden geïntervenieerd. Dit is erg veel en zorgt er voor dat de spelers minder effectief worden terwijl dat nu juist nu zo nodig is.

De groepsimpasse die ontstaat is moet worden doorbroken. In het spel worden individuele stijlen zichtbaar én de ‘groepsdynamiek’ die uit de combinaties hiervan en de situatie opdoemt. Leerdoel is dan ook om tegelijk het spel te kunnen overzien als ook volledig met alle inzet mee te kunnen spelen. Dat was toch ook de bedoeling van de samenwerking! Met de deelnemers worden de uitkomsten van het spel geanalyseerd en de conclusies voor het eigen werk en de eigen persoonlijke ontwikkeling getrokken.

CoLAB maakt onderdeel uit van diverse (Europese) opleidingen waarin het onderwerp interorganisationele samenwerking aan bod komt. Ter kennismaking met de methode en mogelijkheden voor toepassing in de eigen werkomgeving organiseert AO enkele malen per jaar een introductie-bijeenkomst.